Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacja - dodatek emerytalny

W przypadku dokumentowania okresu działań ratowniczych w postaci oświadczeń świadków należy się zgłosić do Urzędu Gminy Zbuczyn, Wydział Doradztwa i Ochrony Środowiska pok. nr 14.  

PODSTAWOWE ZASADY, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ DODATEK

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

 • czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
 1. w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat
 2. w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat

oraz

 • osiągnął:
 1. w przypadku mężczyzn – 65 rok życia,
 2. w przypadku kobiet – 60 rok życia

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze, w formie decyzji, przyznaje komendant powiatowy (miejski) PSP właściwy dla siedziby OSP strażaka ratownika OSP na wniosek strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego.

W dacie wejścia w życie ustawy wysokość świadczenia ratowniczego została ustalona na 200 zł.

Ewidencję udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, obejmującą datę, numer i miejsce podjętych działań ratowniczych lub akcji ratowniczych oraz imienny wykaz uczestników, prowadzi właściwy komendant powiatowy (miejski) PSP. Za okres nieudokumentowany przez Państwową Straż Pożarną członek OSP zobowiązany jest do pozyskania oświadczeń 3 świadków.

---------------------------------------

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE dotyczące osób które były członkami OSP i brały bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przez 1 stycznia 2022 r.

Jeżeli osoba, która była członkiem OSP nie spełniła powyższych przesłanek do 31 grudnia 2021 r. to okres, w którym brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako członek OSP może doliczyć do okresu, w którym brała bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jako strażak ratownik OSP, a więc po 1 stycznia 2022 r.

Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

-----------------------------------------------------------

POTWIERDZENIEM BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH JEST:

 • od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP,
 • od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków,
 • do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków.

ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO OSÓB POWOŁYWANYCH NA ŚWIADKÓW

Jednym ze świadków powinna być osoba zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej - w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Świadkiem nie może być:

 • małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
 • osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej, każdy rodzaj podległości służbowej wyklucza ze świadkowania.
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Formularze wniosku i oświadczenia zostały umieszczone na stronie internetowej www.zbuczyn.pl w zakładce dla mieszkańców, do pobrania.

Powyższa informacja została sporządzona na podstawie korespondencji z Państwowej Straży Pożarnej.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-25 08:31:24przez:
Opublikowano:2022-03-25 00:00:00przez: Paweł Wiśniewski
Podmiot udostępniający: Gmina Zbuczyn
Odwiedziny:619

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo